Investor's wiki

varlık

varlık

Varl覺k Nedir?

Varl覺k, bir bireyin, irketin veya 羹lkenin sahip olduu veya gelecekte bir fayda salayaca覺 beklentisiyle kontrol ettii ekonomik deeri olan bir kaynakt覺r.

Varl覺klar bir irketin bilan癟osunda raporlan覺r. Cari, sabit, finansal ve maddi olmayan olarak s覺n覺fland覺r覺l覺rlar. Bir firman覺n deerini art覺rmak veya firman覺n faaliyetlerine fayda salamak i癟in sat覺n al覺n覺r veya oluturulurlar.

Bir varl覺k, ister imalat ekipman覺 ister patent olsun, gelecekte nakit ak覺覺 yaratabilecek, masraflar覺 azaltabilecek veya sat覺lar覺 iyiletirebilecek bir ey olarak d羹羹n羹lebilir.

Varl覺klar覺 Anlama

Varl覺k, 繹rnein bir irket taraf覺ndan sahip olunan veya kontrol edilen bir ekonomik kayna覺 temsil eder. Ekonomik kaynak, k覺t olabilecek ve nakit girileri yaratarak veya nakit 癟覺k覺lar覺n覺 azaltarak ekonomik fayda salama yeteneine sahip bir eydir.

Bir varl覺k, dier bireylerin veya firmalar覺n sahip olmad覺覺 eriimi de temsil edebilir. Ayr覺ca, bir hak veya baka bir eriim t羹r羹 yasal olarak uygulanabilir olabilir, bu da ekonomik kaynaklar覺n bir irketin takdirine bal覺 olarak kullan覺labilecei anlam覺na gelir. Kullan覺mlar覺 bir mal sahibi taraf覺ndan engellenebilir veya s覺n覺rland覺r覺labilir.

Bir eyin varl覺k olarak kabul edilebilmesi i癟in, bir irketin finansal tablolar覺n tarihi itibariyle 羹zerinde bir hakka sahip olmas覺 gerekir.

Varl覺klar genel olarak cari (veya k覺sa vadeli) varl覺klar, sabit varl覺klar,. finansal yat覺r覺mlar ve maddi olmayan varl覺klar olarak s覺n覺fland覺r覺labilir.

Varl覺k T羹rleri

Mevcut Varl覺klar

Muhasebede, baz覺 varl覺klara cari denir. D繹nen varl覺klar,. bir y覺l i癟inde nakde 癟evrilmesi veya t羹ketilmesi beklenen k覺sa vadeli ekonomik kaynaklard覺r. D繹nen varl覺klar, nakit ve nakit benzerlerini, alacak hesaplar覺n覺, envanteri ve 癟eitli 繹nceden 繹denmi giderleri i癟erir.

Nakit deeri kolay olsa da, muhasebeciler envanterin ve alacak hesaplar覺n覺n geri kazan覺labilirliini periyodik olarak yeniden deerlendirir. Bir alaca覺n tahsil edilemeyebileceine dair kan覺t varsa, deer d羹羹kl羹羹ne uram覺 olarak s覺n覺fland覺r覺l覺r. Veya envanter eski hale gelirse, irketler bu varl覺klar覺 silebilirler.

Baz覺 varl覺klar, tarihi maliyet kavram覺 kullan覺larak irketlerin bilan癟olar覺na kaydedilmektedir. Tarihsel maliyet, bir irket taraf覺ndan sat覺n al覺nd覺覺nda varl覺覺n orijinal maliyetini temsil eder. Tarihsel maliyet, bir varl覺覺n irketin faaliyetlerine dahil edilmesi i癟in katlan覺lan maliyetleri (teslimat ve kurulum gibi) da i癟erebilir.

###Duran Varl覺klar

Sabit varl覺klar, tesisler, ekipman ve binalar gibi beklenen 繹mr羹 bir y覺ldan fazla olan kaynaklard覺r. Sabit k覺ymetler i癟in yaland覺k癟a amortisman ad覺 verilen bir muhasebe d羹zeltmesi yap覺l覺r. Varl覺覺n maliyetini zaman i癟inde da覺t覺r. Amortisman, sabit varl覺覺n kazanma g羹c羹 kayb覺n覺 yans覺tabilir veya yans覺tmayabilir.

Genel kabul g繹rm羹 muhasebe ilkeleri (GAAP), 癟eitli y繹ntemlerle amortismana izin verir. Dorusal y繹ntem, bir duran varl覺覺n faydal覺 繹mr羹 ile orant覺l覺 olarak deerini kaybettiini varsayarken, h覺zland覺r覺lm覺 y繹ntem,. varl覺覺n ilk kullan覺m y覺llar覺nda deerini daha h覺zl覺 kaybettiini varsayar.

Finansal varl覺klar

Finansal varl覺klar, dier kurumlar覺n varl覺klar覺na ve menkul k覺ymetlerine yap覺lan yat覺r覺mlar覺 temsil eder. Finansal varl覺klar, hisse senetleri, devlet ve irket tahvilleri, tercih edilen hisse senedi ve dier hibrit menkul k覺ymetleri i癟erir. Finansal varl覺klar, temel al覺nan menkul k覺ymet ve piyasa arz ve talebine g繹re deerlenir.

Maddi Olmayan Varl覺klar

Maddi olmayan duran varl覺klar, fiziksel varl覺覺 olmayan ekonomik kaynaklard覺r. Bunlar patentleri, ticari markalar覺, telif haklar覺n覺 ve iyi niyeti i癟erir. Maddi olmayan duran varl覺klar覺n muhasebeletirilmesi, varl覺覺n t羹r羹ne g繹re farkl覺l覺k g繹sterir. Her y覺l itfa edilebilir veya deer d羹羹kl羹羹 testine tabi tutulabilirler.

Varl覺k, bir kii veya irket taraf覺ndan sahip olunan veya kontrol edilen ekonomik deere sahip bir ey iken, y羹k羹ml羹l羹k bir kii veya irketin bor癟lu olduu bir eydir. Bor癟, bir bor癟, 繹denecek vergiler veya 繹denecek hesaplar olabilir.

##ne 癟覺kanlar

  • Bir firman覺n deerini art覺rmak veya firman覺n faaliyetlerine fayda salamak i癟in sat覺n al覺n覺r veya oluturulurlar.

  • Varl覺klar d繹nen, duran, finansal veya maddi olmayan duran varl覺klar olarak s覺n覺fland覺r覺labilir.

  • Varl覺k, bir bireyin, irketin veya 羹lkenin sahip olduu veya gelecekte bir fayda salayaca覺 beklentisiyle kontrol ettii ekonomik deeri olan bir kaynakt覺r.

  • Varl覺k, ister 羹retim ekipman覺 ister patent olsun, nakit ak覺覺 yaratabilen, masraflar覺 azaltabilen veya sat覺lar覺 iyiletirebilen bir eydir.

  • Varl覺klar bir irketin bilan癟osunda raporlan覺r.

##SSS

Fiziksel Olmayan Varl覺klar Nelerdir?

Fiziksel olmayan veya maddi olmayan varl覺klar, onlara fiziksel olarak dokunamasan覺z bile ekonomik bir fayda salar. Fikri m羹lkiyet (繹rnein, patentler veya ticari markalar), s繹zleme y羹k羹ml羹l羹kleri, telif haklar覺 ve iyi niyet gibi eyleri i癟eren 繹nemli bir varl覺k s覺n覺f覺d覺r. Marka deeri ve itibar覺 da olduk癟a deerli olabilecek fiziksel olmayan veya maddi olmayan varl覺klara 繹rnektir.

Emek Bir Varl覺k m覺?

hay覺r. Emek, insanlar taraf覺ndan 羹cret veya maa olarak 繹denen itir. Emek, sermaye olarak kabul edilen varl覺klardan farkl覺d覺r .

D繹nen Varl覺klar, Duran (D繹nen) Varl覺klardan Ne Kadar Farkl覺d覺r?

Muhasebede varl覺klar, kullan覺m zamanlar覺na g繹re s覺n覺fland覺r覺l覺r. D繹nen varl覺klar覺n bir y覺l i癟inde sat覺lmas覺 veya kullan覺lmas覺 beklenmektedir. Duran varl覺klar olarak da bilinen sabit k覺ymetlerin bir y覺ldan daha uzun s羹re kullan覺mda olmas覺 beklenmektedir. Sabit k覺ymetler kolayca tasfiye edilmez. Sonu癟 olarak, d繹nen varl覺klardan farkl覺 olarak sabit varl覺klar amortismana tabi tutulur.

Varl覺k Olarak Kabul Edilen Nedir?

Bir varl覺k tan覺m覺na bakarken, genellikle bunun bir kii veya irket i癟in mevcut, gelecekteki veya potansiyel ekonomik fayda salayan bir ey olduunu g繹r羹rs羹n羹z. Bu nedenle bir varl覺k, size ait olan veya size bor癟lu olunan bir eydir. 10 dolarl覺k bir banknot, bir masa羹st羹 bilgisayar, bir sandalye ve bir araba, hepsi birer varl覺kt覺r. Birine bor癟 verdiyseniz, o bor癟 da bir varl覺kt覺r, 癟羹nk羹 o miktarda borcunuz vard覺r. Bor癟lu olan kii i癟in bor癟 bir bor癟tur.

Varl覺k rnekleri Nelerdir?

Kiisel varl覺klar bir ev, arazi, finansal menkul k覺ymetler, m羹cevher, sanat eseri, alt覺n ve g羹m羹 veya 癟ek hesab覺n覺z覺 i癟erebilir. Ticari varl覺klar, motorlu ta覺tlar, binalar, makineler, ekipman, nakit ve alacak hesaplar覺 gibi eyleri i癟erebilir.