Investor's wiki

Förhållande mellan bränning och kostnad

Förhållande mellan bränning och kostnad

Vad är brinnkostnadsförhållandet?

Inom försäkringssektorn hänvisar termen "förbränningskostnadskvot" till ett mått som kan beräknas genom att dividera överskjutande förluster med den totala subjektspremien. Denna siffra används främst för att fastställa räntesatserna för självrisk återförsäkring,. vilket är den försäkring som försäkringsbolagen själva skaffar, för att säkerställa att de förblir solventa, om de inte skulle kunna ta in de adekvata premierna som behövs för att täcka de totala skadorna.

Hur bränslekostnadsförhållandet fungerar

Beräkning av brinnkostnadsförhållandet är en av flera, allmänt använda klassificeringsmetoder,. men det kräver en stor mängd skadedata för att vara korrekt. Denna beräkning är starkt relaterad till en typ av statistik som kallas kvotuppskattning.

Brännkostnadsförhållandet är utan tvekan det enklaste och mest intuitiva sättet att räkna ut kostnader. Det fungerar genom att uppskatta de förväntade förlusterna för en policy baserat på genomsnittliga förluster under de senaste åren, efter att ha tagit hänsyn till skadeinflation, exponeringsförändringar, uppkomna men inte rapporterade (IBNR) fordringar och alla andra ändringar som behöver göras för att göra tidigare anspråk uppgifter som är relevanta för dagens situation.

I sin enklaste form baseras brinnkostnadskvoten på sammanlagda förluster. Det bör noteras att detta tillvägagångssätt lätt faller isär i närvaro av självrisker och gränser, eftersom försäkringen kan ha haft olika nivåer av självrisker under åren. Dessutom är effekten av inflationen icke-linjär i närvaro av en självrisk. Så, förhållandet ignorerar trender för skadeinflation. Dessutom, genom att ta nuvarande exponering (ofta premier) och jämföra den med nuvarande outvecklade fordringar, leder förhållandet till att den slutliga positionen underskattas.

Burning-Cost Workers' Compensation

Fler stora företag tecknar brinnkostnadsförsäkringar, särskilt för sina arbetsskadeförsäkringar. Dessa försäkringar fastställer slutliga belopp för premier, enligt en organisations faktiska skadeerfarenhet för den relevanta perioden.

F√∂retagsf√∂retag som v√§ljer en policy med l√•gkostnadspriss√§ttning snarare √§n en konventionellt prissatt premie kan sk√∂rda betydande ekonomiska f√∂rdelar, men de kan ocks√• p√•verkas negativt av of√∂rutsedda skadekostnader. Till exempel kan arbetsgivare potentiellt betala l√§gre premier f√∂r sina arbetsskadef√∂rs√§kringar. √Ąven om det ocks√• medf√∂r risk att i slut√§ndan bli h√∂gre √§n en konventionell kurs.

Ekonomichefer och mäklare bör vara medvetna om riskerna när de väljer en policy för ersättning till anställda. Arbetstagares ersättning är vanligtvis den enskilt högsta försäkringskostnaden ett företag kommer att möta, så att undersöka alternativen och den potentiella effekten är en givande övning.

Fördelar med brinnkostnadsförhållandet

Den främsta fördelen med brinnande kostnadsprissättning är att det ger ett direkt ekonomiskt incitament för företag att arbeta effektivt och prioritera arbetarskydd och rehabilitering. Uppkomna men ej rapporterade (IBNR) kostnader bör också beaktas, såsom pågående medicinska kostnader från problematiska skador. Företagstjänstemän bör också ha omfattande riskhantering och bästa praxis-program för återgång till arbete på plats för att maximera fördelarna med att använda brinnkostnadsförhållandet för arbetsskadeförsäkring.