Investor's wiki

Melaraskan Catatan Jurnal

Melaraskan Catatan Jurnal

Apakah Entri Jurnal Melaraskan?

Catatan jurnal pelarasan ialah catatan dalam lejar am syarikat yang berlaku pada penghujung tempoh perakaunan untuk merekodkan sebarang pendapatan atau perbelanjaan yang tidak diiktiraf bagi tempoh tersebut. Apabila urus niaga dimulakan dalam satu tempoh perakaunan dan berakhir dalam tempoh kemudian, catatan jurnal pelarasan diperlukan untuk mengakaunkan transaksi dengan betul.

Melaraskan catatan jurnal juga boleh merujuk kepada pelaporan kewangan yang membetulkan kesilapan yang dibuat sebelum ini dalam tempoh perakaunan.

Memahami Melaraskan Entri Jurnal

Tujuan penyelarasan catatan adalah untuk menukar urus niaga tunai kepada kaedah perakaunan akruan. Perakaunan akruan adalah berdasarkan prinsip pengiktirafan hasil yang bertujuan untuk mengiktiraf hasil dalam tempoh di mana ia diperoleh, dan bukannya tempoh di mana tunai diterima.

Sebagai contoh, anggap syarikat pembinaan memulakan pembinaan dalam satu tempoh tetapi tidak membuat invois kepada pelanggan sehingga kerja selesai dalam tempoh enam bulan. Syarikat pembinaan perlu membuat catatan jurnal pelarasan pada akhir setiap bulan untuk mengiktiraf hasil bagi 1/6 daripada jumlah yang akan diinvois pada titik enam bulan.

Catatan jurnal pelarasan melibatkan akaun penyata pendapatan (hasil atau perbelanjaan) bersama dengan akaun kunci kira - kira (aset atau liabiliti). Ia biasanya berkaitan dengan akaun kunci kira-kira untuk susut nilai terkumpul, elaun untuk akaun ragu,. perbelanjaan terakru,. pendapatan terakru,. perbelanjaan prabayar,. hasil tertunda dan pendapatan belum diperoleh.

Akaun penyata pendapatan yang mungkin perlu diselaraskan termasuk perbelanjaan faedah, perbelanjaan insurans, perbelanjaan susut nilai dan hasil. Penyertaan dibuat mengikut prinsip pemadanan untuk memadankan perbelanjaan dengan hasil yang berkaitan dalam tempoh perakaunan yang sama. Pelarasan yang dibuat dalam catatan jurnal dibawa ke lejar am yang mengalir ke penyata kewangan.

Jenis Penyesuaian Catatan Jurnal

Secara ringkasnya, entri jurnal pelarasan adalah paling biasa akruan,. penangguhan dan anggaran.

Akruan

Akruan ialah hasil dan perbelanjaan yang masing-masing belum diterima atau dibayar, dan masih belum direkodkan melalui transaksi perakaunan standard. Sebagai contoh, perbelanjaan terakru mungkin sewa yang dibayar pada akhir bulan, walaupun firma boleh menduduki ruang pada awal bulan yang belum dibayar.

Penangguhan

Penangguhan merujuk kepada hasil dan perbelanjaan yang telah diterima atau dibayar terlebih dahulu, masing-masing, dan telah direkodkan, tetapi belum lagi diperoleh atau digunakan. Hasil belum diperoleh,. contohnya, mengakaunkan wang yang diterima untuk barang yang belum dihantar.

Anggaran

Anggaran ialah catatan pelarasan yang merekodkan item bukan tunai, seperti perbelanjaan susut nilai, elaun untuk akaun ragu atau rizab usang inventori .

Tidak semua catatan jurnal yang direkodkan pada akhir tempoh perakaunan adalah catatan pelarasan. Sebagai contoh, catatan untuk merekod pembelian peralatan pada hari terakhir tempoh perakaunan bukanlah catatan pelarasan

Mengapakah Melaraskan Catatan Jurnal Penting?

Oleh kerana banyak syarikat beroperasi di mana penghantaran sebenar barangan boleh dibuat pada masa yang berbeza daripada pembayaran (sama ada sebelum ini dalam kes kredit atau selepas itu dalam kes pra-pembayaran), ada kalanya satu tempoh perakaunan akan berakhir dengan situasi sedemikian. masih belum selesai. Dalam kes sedemikian, catatan jurnal pelarasan digunakan untuk menyelaraskan perbezaan ini dalam masa pembayaran serta perbelanjaan. Tanpa melaraskan catatan pada jurnal, masih terdapat transaksi yang belum diselesaikan yang masih belum ditutup.

Contoh Catatan Jurnal Penyesuaian

Sebagai contoh, sebuah syarikat yang mempunyai tahun fiskal berakhir 31 Disember membuat pinjaman daripada bank pada 1 Disember. Syarat pinjaman menunjukkan bahawa pembayaran faedah perlu dibuat setiap tiga bulan. Dalam kes ini, pembayaran faedah pertama syarikat akan dibuat pada 1 Mac. Walau bagaimanapun, syarikat masih perlu mengakru perbelanjaan faedah untuk bulan Disember, Januari dan Februari.

Memandangkan firma itu bersedia untuk mengeluarkan penyata kewangan akhir tahunnya pada bulan Januari, catatan pelarasan diperlukan untuk menggambarkan perbelanjaan faedah terakru bagi bulan Disember. Untuk melaporkan operasi dan keuntungan syarikat dengan tepat, perbelanjaan faedah terakru mesti direkodkan pada penyata pendapatan Disember, dan liabiliti untuk faedah yang perlu dibayar mesti dilaporkan pada kunci kira-kira Disember. Catatan pelarasan akan mendebitkan perbelanjaan faedah dan faedah kredit yang perlu dibayar untuk jumlah faedah dari 1 Disember hingga 31 Disember.

##Sorotan

  • Ia digunakan untuk tujuan perakaunan akruan apabila satu tempoh perakaunan beralih ke yang berikutnya.

  • Catatan jurnal pelarasan direkodkan dalam lejar am syarikat pada penghujung tempoh perakaunan untuk mematuhi prinsip pemadanan dan pengiktirafan hasil.

  • Syarikat yang menggunakan perakaunan tunai tidak perlu membuat catatan jurnal pelarasan.

  • Catatan jurnal pelarasan digunakan untuk merekod urus niaga yang telah berlaku tetapi masih belum direkodkan dengan sewajarnya mengikut kaedah perakaunan akruan.

  • Jenis catatan jurnal pelarasan yang paling biasa ialah akruan, penangguhan dan anggaran.

##Soalan Lazim

Apakah perbezaan antara perakaunan tunai dan perakaunan akruan?

Perbezaan utama antara perakaunan tunai dan akruan adalah pada masa apabila perbelanjaan dan hasil diiktiraf. Dengan perakaunan tunai, ini berlaku hanya apabila wang diterima untuk barangan atau perkhidmatan. Perakaunan akruan sebaliknya membenarkan ketinggalan antara pembayaran dan produk (cth, dengan pembelian yang dibuat secara kredit).

Apakah jenis catatan jurnal pelarasan?

Dua jenis utama ialah akruan dan penangguhan. Akruan merujuk kepada pembayaran atau perbelanjaan ke atas kredit yang masih terhutang, manakala penangguhan merujuk kepada prabayaran di mana produk belum dihantar.

Apakah tujuan melaraskan catatan jurnal?

Melaraskan catatan jurnal digunakan untuk menyelaraskan urus niaga yang belum ditutup, tetapi yang melangkaui tempoh perakaunan. Ini boleh sama ada pembayaran atau perbelanjaan yang mana pembayaran tidak berlaku pada masa yang sama dengan penghantaran.

Siapa yang perlu membuat catatan jurnal pelarasan?

Syarikat yang menggunakan perakaunan akruan dan mendapati diri mereka berada dalam kedudukan di mana satu peralihan tempoh perakaunan ke seterusnya mesti melihat sama ada sebarang urus niaga terbuka wujud. Jika ya, penyelarasan catatan jurnal mesti dibuat dengan sewajarnya.