Investor's wiki

Dostosowywanie wpisu do dziennika

Dostosowywanie wpisu do dziennika

Co to jest koryguj膮cy zapis ksi臋gowy?

Koryguj膮cy zapis ksi臋gowy to zapis w ksi臋dze g艂贸wnej firmy, kt贸ry ma miejsce na koniec okresu ksi臋gowego w celu zarejestrowania wszelkich nierozpoznanych przychod贸w lub wydatk贸w za dany okres. Gdy transakcja rozpoczyna si臋 w jednym okresie ksi臋gowym i ko艅czy w p贸藕niejszym okresie, wymagany jest koryguj膮cy zapis ksi臋gowy w celu prawid艂owego rozliczenia transakcji.

Korekta zapis贸w ksi臋gowych mo偶e r贸wnie偶 odnosi膰 si臋 do sprawozdawczo艣ci finansowej, kt贸ra koryguje b艂膮d pope艂niony wcze艣niej w okresie ksi臋gowym.

Zrozumienie dostosowywania wpis贸w do dziennika

Celem korekty zapis贸w jest przekszta艂cenie transakcji got贸wkowych na metod臋 memoria艂ow膮 . Rachunkowo艣膰 memoria艂owa opiera si臋 na zasadzie ujmowania przychod贸w, kt贸ra d膮偶y do ujmowania przychod贸w w okresie, w kt贸rym zosta艂y osi膮gni臋te, a nie w okresie, w kt贸rym otrzymano 艣rodki pieni臋偶ne.

Jako przyk艂ad za艂贸偶my, 偶e firma budowlana rozpoczyna budow臋 w jednym okresie, ale nie wystawia faktury klientowi, dop贸ki praca nie zostanie zako艅czona w ci膮gu sze艣ciu miesi臋cy. Firma budowlana b臋dzie musia艂a dokona膰 korekty wpisu ksi臋gowego na koniec ka偶dego miesi膮ca, aby rozpozna膰 przych贸d w wysoko艣ci 1/6 kwoty, kt贸ra zostanie zafakturowana po up艂ywie sze艣ciu miesi臋cy.

Koryguj膮cy zapis ksi臋gowy obejmuje konto rachunku zysk贸w i strat (przychod贸w lub koszt贸w) wraz z kontem bilansu (aktywa lub pasywa). Zwykle odnosi si臋 do kont bilansowych dla skumulowanej amortyzacji, odpisu na w膮tpliwe konta,. naliczonych koszt贸w,. naliczonych przychod贸w,. rozlicze艅 mi臋dzyokresowych,. odroczonych przychod贸w i niezrealizowanych przychod贸w.

Konta rachunku zysk贸w i strat, kt贸re mog膮 wymaga膰 korekty, obejmuj膮 koszty odsetek, koszty ubezpieczenia, koszty amortyzacji i przychody. Zapisy dokonywane s膮 zgodnie z zasad膮 dopasowania w celu dopasowania koszt贸w do zwi膮zanych z nimi przychod贸w w tym samym okresie obrachunkowym. Korekty dokonane w zapisach ksi臋gowych przenoszone s膮 do ksi臋gi g艂贸wnej, kt贸ra przechodzi do sprawozdania finansowego.

Rodzaje korygowania wpis贸w do dziennika

Podsumowuj膮c, korekty wpis贸w ksi臋gowych to najcz臋艣ciej rozliczenia mi臋dzyokresowe,. odroczenia i szacunki.

Rozliczenia mi臋dzyokresowe

Rozliczenia mi臋dzyokresowe to przychody i koszty, kt贸re nie zosta艂y odpowiednio otrzymane lub zap艂acone i nie zosta艂y jeszcze zarejestrowane w ramach standardowej transakcji ksi臋gowej. Na przyk艂ad naliczonym wydatkiem mo偶e by膰 czynsz p艂acony na koniec miesi膮ca, nawet je艣li firma jest w stanie zaj膮膰 powierzchni臋 na pocz膮tku miesi膮ca, kt贸ra nie zosta艂a jeszcze zap艂acona.

Odroczenia

Odroczenia odnosz膮 si臋 do przychod贸w i wydatk贸w, kt贸re zosta艂y odpowiednio otrzymane lub op艂acone z g贸ry i zosta艂y zarejestrowane, ale jeszcze nie zosta艂y zarobione lub wykorzystane. Niezarobione przychody,. na przyk艂ad, stanowi膮 pieni膮dze otrzymane za towary, kt贸re nie zosta艂y jeszcze dostarczone.

Szacunki

Szacunki to wpisy koryguj膮ce, kt贸re rejestruj膮 pozycje niepieni臋偶ne, takie jak amortyzacja, odpis na w膮tpliwe konta lub rezerwa na przestarza艂e zapasy .

Nie wszystkie wpisy ksi臋gowe zarejestrowane na koniec okresu ksi臋gowego s膮 wpisami koryguj膮cymi. Na przyk艂ad wpis dotycz膮cy dokonania zakupu sprz臋tu w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego nie jest wpisem koryguj膮cym

Dlaczego korygowanie wpis贸w do dziennika jest wa偶ne?

Poniewa偶 wiele firm dzia艂a tam, gdzie faktyczna dostawa towaru mo偶e nast膮pi膰 w innym terminie ni偶 p艂atno艣膰 (albo wcze艣niej w przypadku kredytu, albo p贸藕niej w przypadku przedp艂aty), zdarzaj膮 si臋 sytuacje, kiedy jeden okres rozliczeniowy ko艅czy si臋 tak膮 sytuacj膮 wci膮偶 oczekuje. W takim przypadku koryguj膮ce zapisy ksi臋gowe s艂u偶膮 do uzgodnienia tych r贸偶nic w terminach p艂atno艣ci i wydatk贸w. Bez korygowania zapis贸w w dzienniku pozosta艂yby nierozwi膮zane transakcje, kt贸re nie zosta艂y jeszcze zamkni臋te.

Przyk艂ad koryguj膮cego zapisu ksi臋gowego

Na przyk艂ad firma, kt贸rej rok obrotowy ko艅czy si臋 31 grudnia, zaci膮ga po偶yczk臋 z banku 1 grudnia. Warunki po偶yczki wskazuj膮, 偶e sp艂aty odsetek maj膮 by膰 dokonywane co trzy miesi膮ce. W takim przypadku pierwsza wyp艂ata odsetek przez firm臋 ma nast膮pi膰 1 marca. Jednak firma nadal musi nalicza膰 koszty odsetek za miesi膮ce grudzie艅, stycze艅 i luty.

Poniewa偶 firma ma opublikowa膰 swoje sprawozdania finansowe na koniec roku w styczniu, konieczne jest wprowadzenie korekty w celu odzwierciedlenia naliczonych koszt贸w odsetek za grudzie艅. Aby dok艂adnie zaraportowa膰 dzia艂alno艣膰 i rentowno艣膰 firmy, naliczone koszty odsetek nale偶y odnotowa膰 w grudniowym rachunku zysk贸w i strat, a zobowi膮zanie z tytu艂u nale偶nych odsetek nale偶y wykaza膰 w grudniowym bilansie. Pozycja koryguj膮ca obci膮偶y koszty odsetek i odsetek kredytowych nale偶nych od kwoty odsetek od 1 grudnia do 31 grudnia.

##Przegl膮d najwa偶niejszych wydarze艅

  • S艂u偶y do cel贸w rachunkowo艣ci memoria艂owej, gdy jeden okres rozliczeniowy przechodzi do nast臋pnego.

  • Zapisy ksi臋gowe koryguj膮ce s膮 rejestrowane w ksi臋dze g艂贸wnej firmy na koniec okresu ksi臋gowego w celu przestrzegania zasad dopasowania i ujmowania przychod贸w.

  • Firmy korzystaj膮ce z rachunkowo艣ci kasowej nie musz膮 dokonywa膰 korekt zapis贸w ksi臋gowych.

  • Zapisy ksi臋gowe koryguj膮ce s艂u偶膮 do rejestrowania transakcji, kt贸re mia艂y miejsce, ale nie zosta艂y jeszcze odpowiednio zarejestrowane zgodnie z metod膮 memoria艂ow膮.

  • Najcz臋stsze typy korekt ksi臋gowych to rozliczenia mi臋dzyokresowe, odroczenia i szacunki.

##FAQ

Jaka jest r贸偶nica mi臋dzy rachunkowo艣ci膮 kasow膮 a rachunkowo艣ci膮 memoria艂ow膮?

Podstawowym rozr贸偶nieniem mi臋dzy rachunkowo艣ci膮 kasow膮 a memoria艂ow膮 jest moment ujmowania koszt贸w i przychod贸w. W przypadku rozliczania got贸wkowego ma to miejsce tylko wtedy, gdy pieni膮dze s膮 otrzymywane za towary lub us艂ugi. Zamiast tego rachunkowo艣膰 memoria艂owa pozwala na op贸藕nienie mi臋dzy p艂atno艣ci膮 a produktem (np. przy zakupach dokonanych na kredyt).

Jakie s膮 rodzaje dopasowywania wpis贸w do dziennika?

Dwa g艂贸wne typy to rozliczenia mi臋dzyokresowe i odroczenia. Rozliczenia mi臋dzyokresowe odnosz膮 si臋 do p艂atno艣ci lub wydatk贸w na kredyt, kt贸re s膮 nadal nale偶ne, natomiast odroczenia odnosz膮 si臋 do przedp艂at, gdy produkty nie zosta艂y jeszcze dostarczone.

Jaki jest cel korygowania wpis贸w ksi臋gowych?

Zapisy ksi臋gowe koryguj膮ce s艂u偶膮 do uzgadniania transakcji, kt贸re jeszcze nie zosta艂y zamkni臋te, ale kt贸re obejmuj膮 okresy ksi臋gowe. Mog膮 to by膰 p艂atno艣ci lub wydatki, przy czym p艂atno艣膰 nie nast臋puje w tym samym czasie co dostawa.

Kto musi dokonywa膰 korekt wpis贸w do dziennika?

Firmy, kt贸re korzystaj膮 z rachunkowo艣ci memoria艂owej i znajduj膮 si臋 w sytuacji, w kt贸rej jeden okres rozliczeniowy przechodzi w nast臋pny, musz膮 sprawdzi膰, czy istniej膮 otwarte transakcje. Je艣li tak, nale偶y odpowiednio dokona膰 korekty zapis贸w ksi臋gowych.