Investor's wiki

Unvan Beyanı

Unvan Beyanı

Unvan Beyan覺 Nedir?

Tapu beyannamesi, m羹lk羹n veya sat覺c覺n覺n potansiyel yasal sorunlar覺n覺n durumunu a癟覺k癟a belirten bir m羹lk羹n sat覺c覺s覺 taraf覺ndan salanan yasal bir belgedir. Beyanname, bir m羹lk羹n sat覺c覺s覺n覺n m羹lkiyet hakk覺n覺 elinde tuttuunu belirten yeminli bir ger癟ek beyan覺d覺r. Baka bir deyile, sat覺c覺n覺n m羹lk羹n sahibi olduunun kan覺t覺d覺r.

Unvan Yeminini Anlamak

Bir tapu beyannamesi, al覺c覺y覺 sat覺c覺n覺n kar覺 kar覺ya kalabilecei olaan羹st羹 yasal sorunlardan korumak i癟in tasarlanm覺t覺r. Bir ilemden sonra bir sorun ortaya 癟覺karsa, al覺c覺, bir t羹r yasal ilem yap覺lmas覺 gerektiinde mahkemede kullan覺labilecek, sat覺c覺n覺n yeminli ifadelerini i癟eren yasal bir belgeye sahiptir.

ou eyalet, m羹lk羹 bir taraftan dierine aktarmak i癟in gereken yasal evrak覺n bir par癟as覺 olarak bir tapu beyan覺 ister. Tapu irketi, tapu sigortas覺 d羹zenlemeden 繹nce genellikle bir tapu beyan覺 talep eder .

Unvan Beyannamesi 襤癟erii

Unvan beyan覺 i癟in y繹nergeler eyaletten eyalete deiebilir. Genel olarak, temel i癟erikler, ad ve adres dahil olmak 羹zere sat覺c覺yla ilgili kiisel bilgileri i癟erir. Ayr覺ca u ifadeler de var:

 • Sat覺c覺, sat覺lmakta olan m羹lk羹n ger癟ek ve m羹nhas覺r sahibidir.

 • Sat覺c覺 ayn覺 anda m羹lk羹 baka birine satm覺yor.

 • Ta覺nmaz aleyhine herhangi bir haciz veya tahakkuk bulunmamaktad覺r.

 • Sat覺c覺 iflas beyan etmemitir veya u anda iflas s羹recinde deildir.

Yukar覺daki maddelerin 繹tesinde, bir tapu beyannamesinde verilen belirli istisnalar olabilir. rnein, tapu beyannamesi, m羹lk 羹zerinde kalan ve ancak kapand覺ktan sonra 繹denecek bir ipotek olduunu belirtebilir .

Bir tapu beyan覺, belirli bir hacizden veya sorunun varl覺覺ndan bahsedebilir, ancak bal覺k genellikle koulun nas覺l ele al覺nd覺覺n覺n s羹recini 繹zetler. Daha geni istisnalar, irtifak hakk覺,. tecav羹z ve kamuya a癟覺k kay覺tlarda g繹sterilmeyebilecek dier konular覺 i癟erir.

Tapu beyannamesindeki bir istisna, al覺c覺 i癟in bir endie alan覺ysa, al覺c覺, sat覺c覺ya, 羹r羹n羹n kapanmadan 繹nce d羹zeltilmesi gerektiini bildirebilir. Bu, sat覺c覺n覺n bir hacizden kurtulmas覺n覺 salamak kadar basit olabilir veya arazi tahsisi ve 羹zerindeki irtifaklar覺n g羹ncellenmi bir arat覺rmas覺 i癟in 繹deme yapmak gibi daha ilgili bir ey olabilir.

Beyannamenin sat覺c覺s覺 veya d羹zenleyicisi taraf覺ndan imzalanm覺 bir tasdikin yan覺 s覺ra, bir tapu beyannamesi mevcut bir noterden al覺nm覺 ge癟erli bir m羹h羹r i癟ermelidir.

Unvan Beyan覺n覺n Amac覺

Tapu beyannamesi, gayrimenkul al覺c覺s覺n覺 癟eitli ekillerde korur. Bu yasal belge genellikle 羹癟 ana amaca hizmet eder:

 • Bir al覺c覺y覺 beklenmeyen yasal sorunlardan koruyun. M羹lkiyet beyan覺, beyan sahibine m羹lk 羹zerinde yasal bir talep hakk覺 verir ve m羹lk 羹zerindeki h羹k羹mler 羹zerinde koruma salar. Yeminli beyan olmadan, al覺c覺, m羹lkle ilgili hafifletici koullarla ilgili s覺n覺r 癟izgisi anlamazl覺klar覺 veya yasal sorunlarla kar覺laabilir.

 • Bir al覺c覺y覺 hacizlerden sorumlu olmaktan koruyun. Bir m羹lk, hacizler de dahil olmak 羹zere 繹denmemi y羹k羹ml羹l羹klere tabi olabilir. Bir m羹lke bal覺 bekleyen y羹k羹ml羹l羹kleri 繹zetleyen bir tapu beyannamesi olmadan, yeni al覺c覺 繹denmemi emlak vergileri nedeniyle HOA hacizlerinden, tamirci hacizlerinden veya devlet hacizlerinden sorumlu olabilir.

 • Bir al覺c覺n覺n doland覺r覺c覺l覺k kurban覺 olmas覺n覺 繹nleyin. M羹lkiyet beyan覺, al覺c覺n覺n t羹m belgelerin doru olduuna ve sitenin sat覺a haz覺r olduuna dair yeminli beyan覺d覺r. Beyanname, m羹lk羹n baka herhangi bir tarafa sat覺lmad覺覺n覺, baka hi癟bir ortak malik bulunmad覺覺n覺, t羹m tapular覺n ge癟erli olduunu ve sahte olmad覺覺n覺 ve sat覺c覺n覺n arazinin m羹lkiyetini taklit etmediini teyit eder.

zel Hususlar

Bu belge ayn覺 zamanda mal sahibinin beyan覺, sat覺c覺 beyan覺, mal sahibinin beyan覺 veya bor癟lu beyan覺 olarak da adland覺r覺l覺r. En yayg覺n olarak gayrimenkul ilemleri olmas覺na ramen, tapu beyannamesi, araba tapu devri gibi dier ilemler i癟in de ge癟erlidir.

Bal覺覺n yeminli beyan覺 genellikle belirli bir dil i癟erecektir. Belge, sat覺c覺n覺n ad覺n覺, adresini ve sat覺c覺n覺n sat覺l覺k m羹lk羹n sahibi olduunu g繹steren beyan覺n覺 i癟ermelidir. Beyannamede ayr覺ca mal 羹zerinde haciz olup olmad覺覺, sat覺c覺n覺n iflas edip etmedii, sat覺c覺n覺n m羹lk羹 baka kiilere sat覺p satmad覺覺 ve m羹lke kar覺 herhangi bir deerlendirmenin olup olmad覺覺 belirtilmelidir.

Hem tapu irketleri hem de ipotek kredisi verenler, genellikle gayrimenkul sat覺覺n覺n bir par癟as覺 olarak tapu beyannamesi isteyeceklerdir.

Tapu 羹zerinde haciz varsa, sat覺c覺 sat覺tan 繹nce y羹k羹ml羹l羹羹 yerine getirerek haczin kald覺r覺lmas覺n覺 se癟ebilir. rnein, banyonuzu yeniden ekillendirdiyseniz ancak 繹demeyi m羹teahhide tam olarak 繹demediyseniz, m羹teahhit evinize bir tamirci haczi koyabilir.

襤potei kald覺rmak i癟in borcunuzu yerine getirmeniz, 繹deme kan覺t覺 alman覺z ve haciz sahibinden haciz kald覺rmas覺n覺 istemeniz gerekir. Bir Ta覺nmaz zerindeki 襤potek 襤braz覺 formu doldurularak ve belge 羹lke kay覺t ofisinde kaydedilerek haciz kald覺r覺l覺r.

##ne 癟覺kanlar

 • Beyanname, sat覺c覺ya ilikin kiisel bilgilerin yan覺 s覺ra m羹lk羹n uygunluu ve durumu ile ilgili ifadeleri i癟ermelidir.

 • ou eyalet ve tapu irketi, gayrimenkul ilemlerinde tapu beyannamesi ister.

 • M羹lk 羹zerinde bir haciz varsa, sat覺c覺 tapunun yeniden d羹zenlenmesi ve "temizlenmesi" i癟in haciz artlar覺n覺 yerine getirmeyi se癟ebilir.

 • Tapu beyannamesi, bir m羹lk羹n sat覺c覺s覺 taraf覺ndan salanan, m羹lkiyet ve herhangi bir yasal meselenin varl覺覺 da dahil olmak 羹zere m羹lk羹n durumunu ve m羹lkle ilgili belirli ger癟ekleri dorulayan, noter tasdikli, yasal bir belgedir.

 • Bir m羹lkiyet beyan覺, m羹lk羹n al覺c覺s覺n覺 korumak i癟in tasarlanm覺t覺r, 癟羹nk羹 al覺c覺 bir m羹lke bal覺 bekleyen yasal konulardan sorumlu olabilir.

##SSS

Unvan Yeminini Nereden Alabilirim?

Hukuk m羹aviri taraf覺ndan size bir tapu beyannamesi verilebilir. Alternatif olarak, belirsiz bir dile sahip 羹cretsiz taslaklar 癟evrimi癟i olarak bulunabilir. Beyanname, m羹lk羹n sat覺c覺s覺 taraf覺ndan imzalanmal覺 ve noter tasdikli olmal覺d覺r.

Unvan Yemininde Neler Vard覺r?

Bir tapu beyan覺, ad覺, adresi ve sat覺l覺k m羹lk羹n m羹lkiyeti ile ilgili bir beyan dahil olmak 羹zere sat覺c覺ya ilikin bilgileri i癟erir. Bir tapu beyannamesi ayr覺ca, ipotekler, iflas ilemleri, dier kiilere sat覺lar ve bekleyen dier yasal konularla ilgili olarak m羹lk羹n durumunu onaylayan yeminli bir beyan i癟erir.

Unvan Yemini Nedir?

Tapu beyannamesi, belirli bir m羹lk羹 ilgilendiren m羹lkiyeti ve olas覺 yasal sorunlar覺 繹zetleyen yasal bir belgedir. Bir sat覺c覺n覺n genellikle bir sat覺覺n par癟as覺 olarak bir tane haz覺rlamas覺 gerekir ve beyan, sat覺c覺n覺n arazinin ger癟ek sahibi olduunu ve m羹lkle ilgili haciz veya dier yasal konular覺n ask覺da olup olmad覺覺n覺 onaylamal覺d覺r.

Unvan Beyannamesi Almam Gerekiyor mu?

Tapu irketlerini ve bor癟 verenleri i癟eren herhangi bir gayrimenkul ilemi i癟in tapu beyannamesi gereklidir.