Investor's wiki

Ortalama Yıllık Büyüme Oranı (AAGR)

Ortalama Yıllık Büyüme Oranı (AAGR)

Ortalama Y覺ll覺k B羹y羹me Oran覺 (AAGR) Nedir?

y覺ll覺k bazda bireysel bir yat覺r覺m覺n, portf繹y羹n, varl覺覺n veya nakit ak覺覺n覺n deerindeki ortalama art覺覺 bildirir . Bileiklii hesaba katmaz.

Ortalama Y覺ll覺k B羹y羹me Oran覺 Form羹l羹 (AAGR)

AAG R=GRA +GRB+ +GRnN</ mrow>burada: GRA=A d繹neminde b羹y羹me oran覺 GRB< /mi>=B d繹nemindeki b羹y羹me oran覺< mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true">< /mrow>GRn=< d繹neminde b羹y羹me oran覺 /mtext>n< /mrow>N=< /mo>deme say覺s覺\begin &AAGR = \frac{GR_A + GR_B + \dotso + GR_n} \ &\textbf\ &GR_A=\text{A d繹neminde b羹y羹me oran覺}\ &GR_B=\text{B d繹neminde b羹y羹me oran覺}\ & GR_n=\text{d繹nemdeki b羹y羹me oran覺 }n\ &N=\text{deme say覺s覺}\ \end

Ortalama Y覺ll覺k B羹y羹me Oran覺n覺 (AAGR) Anlama

Ortalama y覺ll覺k b羹y羹me oran覺, uzun vadeli eilimlerin belirlenmesine yard覺mc覺 olur. Karlar覺n b羹y羹me oranlar覺, gelir, nakit ak覺覺, giderler vb. dahil olmak 羹zere hemen hemen her t羹rl羹 finansal 繹l癟羹 i癟in ge癟erlidir. irketin gidiat覺 hakk覺nda yat覺r覺mc覺lara fikir vermek. Oran size ortalama y覺ll覺k getirinizi s繹yler.

bir dizi b羹y羹me h覺z覺n覺n aritmetik ortalamas覺n覺n hesaplanmas覺d覺r . AAGR herhangi bir yat覺r覺m i癟in hesaplanabilir, ancak fiyat oynakl覺覺 ile 繹l癟羹len yat覺r覺m覺n genel riskinin herhangi bir 繹l癟羹s羹n羹 i癟ermez. Ayr覺ca, AAGR periyodik bileik oluturmay覺 hesaba katmaz.

AAGR, y覺ll覺k bazda birka癟 zaman diliminde yat覺r覺mlar覺n ortalama getirisini 繹l癟mek i癟in bir standartt覺r. Bu rakam覺 arac覺l覺k beyanlar覺nda ve bir yat覺r覺m fonunun izahnamesinde bulacaks覺n覺z. Esasen, bir dizi periyodik getiri b羹y羹me oran覺n覺n basit ortalamas覺d覺r.

Ak覺lda tutulmas覺 gereken bir ey, kullan覺lan d繹nemlerin hepsinin eit uzunlukta olmas覺 gerektiidir - 繹rnein, y覺llar, aylar veya haftalar - ve farkl覺 s羹relerin d繹nemlerini kar覺t覺rmamak.

AAGR rnei

AAGR, bir dizi eit aral覺kl覺 zaman periyodu boyunca ortalama getiri veya b羹y羹me oran覺n覺 繹l癟er. rnek olarak, bir yat覺r覺m覺n d繹rt y覺l boyunca aa覺daki deerlere sahip olduunu varsayal覺m:

 • Balang覺癟 deeri = 100.000$

  1. y覺l sonu deeri = 120.000$
  1. y覺l sonu deeri = 135.000$
  1. y覺l sonu deeri = 160.000 dolar
  1. y覺l sonu deeri = 200.000 ABD Dolar覺

Her y覺l i癟in b羹y羹me y羹zdesini belirleme form羹l羹:

Basit y羹zde b羹y羹me veya getiri=biti deeribalang覺癟 deeri< mn>1\text{Basit y羹zde b羹y羹me veya getiri} = \frac{\text{biti deeri}}{\text{balang覺癟 deeri} } - 11

Buna g繹re, her bir y覺l i癟in b羹y羹me oranlar覺 aa覺daki gibidir:

  1. Y覺l b羹y羹mesi = 120.000 ABD Dolar覺 / 100.000 ABD Dolar覺 - 1 = %20
  1. Y覺l b羹y羹mesi = 135.000 $ / 120.000 $ - 1 = %12.5
  1. Y覺l b羹y羹mesi = 160.000 $ / 135.000 $ - 1 = %18,5
  1. Y覺l b羹y羹mesi = 200.000 $ / 160.000 $ - 1 = %25

AAGR, her y覺l覺n b羹y羹me oran覺n覺n toplam覺n覺n y覺l say覺s覺na b繹l羹nmesiyle hesaplan覺r:

A AGR=20 %+12,5%+ 18.5%+25% 4=19%< annotation encoding="application/x-tex">AAGR = \frac{20 % + 12.5 % + 18.5 % + 25 %}{4} = %19%420%< /span>+12.5%+18.<span class="mord mtight" ">. ">5%+2< span class="mord mtight">5% </ span>= 19%

Finans ve muhasebe ayarlar覺nda genellikle balang覺癟 ve biti fiyatlar覺 kullan覺l覺r. Baz覺 analistler, neyin analiz edildiine bal覺 olarak AAGR'yi hesaplarken ortalama fiyatlar覺 kullanmay覺 tercih edebilir.

Baka bir 繹rnek olarak, Amerika Birleik Devletleri'nin son be y覺ldaki be y覺ll覺k reel gayri safi yurti癟i has覺la (GSY襤H) b羹y羹mesini d羹羹n羹n. 2017'den 2021'e kadar ABD reel GSY襤H b羹y羹me oranlar覺 s覺ras覺yla %2,3, %2,9, %2,3, -%3,4 ve %5,7 idi. B繹ylece, son be y覺lda ABD reel GSY襤H'sinin AAGR'si %1,96 veya (%2,3 + %2,9 + %2,3 + -%3,4 + %5,7) / 5 olmutur.

AAGR vs. Y覺ll覺k bileik b羹y羹me oran覺

AAGR, bileik oluturman覺n etkilerini hesaba katmayan dorusal bir 繹l癟羹d羹r. Yukar覺daki 繹rnek, yat覺r覺m覺n y覺lda ortalama %19 b羹y羹d羹羹n羹 g繹stermektedir. Ortalama y覺ll覺k b羹y羹me oran覺, eilimleri g繹stermek i癟in yararl覺d覺r; ancak, deien finansallar覺 doru bir ekilde g繹stermedii i癟in analistler i癟in yan覺lt覺c覺 olabilir. Baz覺 durumlarda, bir yat覺r覺m覺n b羹y羹mesini abartabilir.

rnein, yukar覺daki AAGR 繹rnei i癟in 5. y覺l i癟in 100.000 ABD Dolar覺'l覺k bir y覺l sonu deeri d羹羹n羹n. 5. y覺l i癟in y羹zde b羹y羹me oran覺 -%50'dir. Ortaya 癟覺kan AAGR %5,2 olacakt覺r; ancak 1. y覺l覺n balang覺癟 deerinden ve 5. y覺l覺n biti deerinden anla覺laca覺 羹zere, performans %0 getiri salamaktad覺r. Duruma g繹re bileik y覺ll覺k b羹y羹me oran覺n覺 (CAGR) hesaplamak daha faydal覺 olabilir.

CAGR, bir yat覺r覺m覺n getirilerini yumuat覺r veya periyodik getirilerin oynakl覺覺n覺n etkisini azalt覺r.

CAGR form羹l羹

C AGR=Biti BakiyesiBalang覺癟 Bakiyesi1# Y覺l 1CAGR = \frac{\text{Biti Bakiyesi}}{\text{Balang覺癟 Bakiyesi}}^{\frac{1 }{\text{# Y覺l))} - 11

Yukar覺daki 繹rnei 1'den 4'e kadar olan y覺llar i癟in kullanarak, CAGR una eittir:

**

C

A

G

R

=

$

200

,

000

$

100

,

000

bir

d繹rt

-

bir

=

18.92

%

CAGR = \frac{$200,000}{$100,000}^{\frac{1}{4}}- 1 = %18,92%

YBBO=100.000$200.000411=%18.92**

襤lk d繹rt y覺l i癟in AAGR ve CAGR birbirine yak覺nd覺r. Bununla birlikte, eer 5. y覺l CAGR denklemine (-%50) dahil edilecek olsayd覺, sonu癟 %0 olur ve bu da %5.2'lik AAGR'den elde edilen sonucun tam tersidir.

AAGR'nin S覺n覺rlamalar覺

AAGR, periyodik y覺ll覺k getirilerin basit bir ortalamas覺 olduundan, 繹nlem, fiyat覺n覺n oynakl覺覺 ile hesapland覺覺 gibi, yat覺r覺mla ilgili genel riskin herhangi bir 繹l癟羹s羹n羹 i癟ermez. rnein, bir portf繹y bir y覺l net %15, sonraki y覺l %25 b羹y羹rse, y覺ll覺k ortalama b羹y羹me oran覺 %20 olarak hesaplanacakt覺r.

Bu ama癟la, ilk y覺l覺n ba覺 ile y覺l sonu aras覺nda yat覺r覺m覺n getiri oran覺nda meydana gelen dalgalanmalar hesaplamalara dahil edilmemekte ve bu nedenle baz覺 繹l癟羹m hatalar覺na yol a癟maktad覺r.

襤kinci bir konu, basit bir ortalama olarak getirilerin zamanlamas覺n覺 umursamamas覺d覺r. rnein, yukar覺daki 繹rneimizde, 5. y覺lda %50'lik keskin bir d羹羹, toplam ortalama y覺ll覺k b羹y羹me 羹zerinde yaln覺zca m羹tevaz覺 bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, zamanlama 繹nemlidir ve bu nedenle CAGR, zaman zincirli b羹y羹me oranlar覺n覺n ne kadar 繹nemli olduunu anlamada daha faydal覺 olabilir.

##ne 癟覺kanlar

 • Ortalama y覺ll覺k b羹y羹me oran覺 (AAGR), bir yat覺r覺m覺n, portf繹y羹n, varl覺覺n veya nakit ak覺覺n覺n zaman i癟indeki ortalama y覺ll覺k getirisidir.

 • AAGR, bir dizi getirilerin basit aritmetik ortalamas覺 al覺narak hesaplan覺r.

 • AAGR, bileik oluturman覺n etkilerini hesaba katmayan dorusal bir 繹l癟羹d羹r; bileik oluturmay覺 hesaba katmak i癟in bunun yerine bileik y覺ll覺k b羹y羹me oran覺 (CAGR) kullan覺lacakt覺r.

##SSS

Ortalama Y覺ll覺k B羹y羹me Oran覺 (AAGR) Size Ne Anlat覺yor?

Ortalama y覺ll覺k b羹y羹me oran覺 (AAGR), nakit ak覺lar覺 veya yat覺r覺m getirileri gibi finansal 繹nlemlerin uzun vadeli eilimlerini tan覺mlar. AAGR size y覺ll覺k getirinin (ortalama olarak) ne olduunu s繹yler, ancak bileik oluturmay覺 hesaba katmaz.

Ortalama Y覺ll覺k B羹y羹me Oran覺n覺n S覺n覺rlamalar覺 Nelerdir?

Hem pozitif hem de negatif getiriler varsa, AAGR b羹y羹me oran覺n覺 olduundan fazla tahmin edebilir. Ayr覺ca, fiyat oynakl覺覺 gibi ilgili riskin herhangi bir 繹l癟羹s羹n羹 i癟ermez - ne de getirilerin zamanlamas覺n覺 etkilemez.

Ortalama Y覺ll覺k B羹y羹me Oran覺n覺 (AAGR) Nas覺l Hesaplars覺n覺z?

Ortalama y覺ll覺k b羹y羹me oran覺 (AAGR), bir dizi b羹y羹me h覺z覺n覺n aritmetik ortalamas覺n覺n bulunmas覺yla hesaplan覺r.

Ortalama Y覺ll覺k B羹y羹me Oran覺, Bileik Y覺ll覺k B羹y羹me Oran覺ndan (CAGR) Nas覺l Farkl覺d覺r?

Ortalama y覺ll覺k b羹y羹me oran覺 (AAGR) ortalama art覺t覺r. Dorusal bir 繹l癟羹d羹r ve bileik oluturmay覺 hesaba katmaz. Bu arada, bileik y覺ll覺k b羹y羹me oran覺 (CAGR) yapar ve bir yat覺r覺m覺n getirilerini yumuat覺r, getiri oynakl覺覺n覺n etkisini azalt覺r.