Investor's wiki

Kontrole wewnętrzne

Kontrole wewnętrzne

Czym s膮 kontrole wewn臋trzne?

Kontrole wewn臋trzne to mechanizmy, zasady i procedury wdro偶one przez firm臋 w celu zapewnienia integralno艣ci informacji finansowych i ksi臋gowych, promowania odpowiedzialno艣ci i zapobiegania oszustwom.

Poza przestrzeganiem przepis贸w i regulacji oraz zapobieganiem kradzie偶y aktyw贸w lub pope艂nianiu oszustw przez pracownik贸w, kontrole wewn臋trzne mog膮 pom贸c w poprawie wydajno艣ci operacyjnej poprzez popraw臋 dok艂adno艣ci i terminowo艣ci sprawozdawczo艣ci finansowej.

Zrozumienie kontroli wewn臋trznych

Kontrole wewn臋trzne sta艂y si臋 kluczow膮 funkcj膮 biznesow膮 ka偶dej ameryka艅skiej firmy od czasu skandali ksi臋gowych na pocz膮tku XXI wieku. W ich nast臋pstwie uchwalono ustaw臋 Sarbanes-Oxley z 2002 r., aby chroni膰 inwestor贸w przed oszuka艅czymi dzia艂aniami ksi臋gowymi oraz poprawi膰 dok艂adno艣膰 i wiarygodno艣膰 ujawnie艅 korporacyjnych. Wywar艂o to ogromny wp艂yw na 艂ad korporacyjny, czyni膮c mened偶er贸w odpowiedzialnymi za sprawozdawczo艣膰 finansow膮 i tworz膮c 艣cie偶k臋 audytu. Mened偶erowie uznani za winnych niew艂a艣ciwego ustanowienia i zarz膮dzania kontrolami wewn臋trznymi podlegaj膮 powa偶nym sankcjom karnym.

Opinia bieg艂ego rewidenta do艂膮czona do sprawozdania finansowego opiera si臋 na badaniu procedur i zapis贸w wykorzystywanych do ich sporz膮dzenia. W ramach audytu audytorzy zewn臋trzni przetestuj膮 procesy ksi臋gowe i kontrole wewn臋trzne firmy oraz opiniuj膮 ich skuteczno艣膰.

Audyty wewn臋trzne oceniaj膮 wewn臋trzne mechanizmy kontrolne firmy, w tym 艂ad korporacyjny i procesy ksi臋gowe. Zapewniaj膮 zgodno艣膰 z prawem i regulacjami oraz dok艂adn膮 i terminow膮 sprawozdawczo艣膰 finansow膮 i gromadzenie danych, a tak偶e pomagaj膮 utrzyma膰 wydajno艣膰 operacyjn膮 poprzez identyfikowanie problem贸w i korygowanie uchybie艅, zanim zostan膮 one wykryte podczas audytu zewn臋trznego. Audyty wewn臋trzne odgrywaj膮 kluczow膮 rol臋 w dzia艂alno艣ci firmy i 艂adu korporacyjnym, odk膮d ustawa Sarbanes-Oxley z 2002 r. na艂o偶y艂a na mened偶er贸w odpowiedzialno艣膰 prawn膮 za dok艂adno艣膰 jej sprawozda艅 finansowych.

呕adne dwa systemy kontroli wewn臋trznej nie s膮 identyczne, ale wiele podstawowych filozofii dotycz膮cych uczciwo艣ci finansowej i praktyk ksi臋gowych sta艂o si臋 standardowymi praktykami zarz膮dzania. Chocia偶 kontrole wewn臋trzne mog膮 by膰 kosztowne, w艂a艣ciwie wdro偶one kontrole wewn臋trzne mog膮 pom贸c usprawni膰 operacje i zwi臋kszy膰 wydajno艣膰 operacyjn膮, a tak偶e zapobiega膰 oszustwom.

Niezale偶nie od zasad i procedur ustanowionych przez organizacj臋, mo偶na zapewni膰 jedynie wystarczaj膮c膮 pewno艣膰, 偶e kontrole wewn臋trzne s膮 skuteczne, a informacje finansowe s膮 prawid艂owe. Skuteczno艣膰 kontroli wewn臋trznych jest ograniczona ludzkim os膮dem. Firma cz臋sto daje personelowi wysokiego szczebla mo偶liwo艣膰 obej艣cia kontroli wewn臋trznych ze wzgl臋du na wydajno艣膰 operacyjn膮, a kontrole wewn臋trzne mo偶na obej艣膰 poprzez zmow臋.

Kongres USA uchwali艂 Ustaw臋 Sarbanesa-Oxleya z 2002 roku, aby chroni膰 inwestor贸w przed mo偶liwo艣ci膮 oszuka艅czych dzia艂a艅 ksi臋gowych ze strony korporacji, kt贸ra nakazywa艂a rygorystyczne reformy maj膮ce na celu popraw臋 ujawniania informacji finansowych przez korporacje i zapobieganie oszustwom ksi臋gowym.

Kontrole prewencyjne a detektywistyczne

Kontrole wewn臋trzne zazwyczaj sk艂adaj膮 si臋 z czynno艣ci kontrolnych, takich jak autoryzacja, dokumentacja, uzgodnienie, bezpiecze艅stwo i rozdzia艂 obowi膮zk贸w. I s膮 one szeroko podzielone na dzia艂ania prewencyjne i detektywistyczne.

Dzia艂ania prewencyjnej kontroli maj膮 na celu przede wszystkim zapobieganie wyst臋powaniu b艂臋d贸w lub oszustw i obejmuj膮 dok艂adn膮 dokumentacj臋 i praktyki w zakresie autoryzacji. Rozdzielenie obowi膮zk贸w, kluczowa cz臋艣膰 tego procesu, zapewnia, 偶e 偶adna osoba nie jest w stanie autoryzowa膰, rejestrowa膰 i nadzorowa膰 transakcji finansowej i wynikaj膮cego z niej sk艂adnika aktyw贸w. Autoryzacja faktur i weryfikacja wydatk贸w to kontrole wewn臋trzne. Ponadto zapobiegawcze kontrole wewn臋trzne obejmuj膮 ograniczenie fizycznego dost臋pu do sprz臋tu, zapas贸w, got贸wki i innych aktyw贸w.

Kontrole detektywistyczne to procedury zapasowe, kt贸re maj膮 na celu wy艂apanie przedmiot贸w lub zdarze艅, kt贸re zosta艂y pomini臋te na pierwszej linii obrony. Tutaj najwa偶niejsz膮 czynno艣ci膮 jest uzgadnianie, wykorzystywane do por贸wnywania zbior贸w danych, a w przypadku istotnych r贸偶nic podejmowane s膮 dzia艂ania naprawcze. Inne kontrole detektywistyczne obejmuj膮 audyty zewn臋trzne prowadzone przez firmy ksi臋gowe oraz audyty wewn臋trzne aktyw贸w, takich jak inwentarz.

Techniki audytu i metody kontroli z Anglii przenios艂y si臋 do Stan贸w Zjednoczonych podczas rewolucji przemys艂owej. W XX wieku praktyki sprawozdawcze bieg艂ych rewident贸w i metody testowania zosta艂y ustandaryzowane.

Przegl膮d najwa偶niejszych wydarze艅

  • Kontrole wewn臋trzne to mechanizmy, zasady i procedury wdro偶one przez firm臋 w celu zapewnienia integralno艣ci informacji finansowych i ksi臋gowych, promowania rozliczalno艣ci i zapobiegania oszustwom.

  • Poza przestrzeganiem przepis贸w i regulacji oraz zapobieganiem kradzie偶y aktyw贸w lub pope艂nianiu oszustw przez pracownik贸w, kontrole wewn臋trzne mog膮 pom贸c w poprawie wydajno艣ci operacyjnej poprzez popraw臋 dok艂adno艣ci i terminowo艣ci sprawozdawczo艣ci finansowej.

  • Audyty wewn臋trzne odgrywaj膮 kluczow膮 rol臋 w kontroli wewn臋trznej firmy i 艂adu korporacyjnego, teraz, gdy ustawa Sarbanes-Oxley z 2002 r. na艂o偶y艂a na mened偶er贸w odpowiedzialno艣膰 prawn膮 za dok艂adno艣膰 jej sprawozda艅 finansowych.

FAQ

Czym s膮 wewn臋trzne kontrole detektywistyczne?

Detektywistyczne kontrole wewn臋trzne pr贸buj膮 znale藕膰 problemy w procesach firmy po ich wyst膮pieniu. Mog膮 by膰 stosowane zgodnie z wieloma r贸偶nymi celami, takimi jak kontrola jako艣ci, zapobieganie oszustwom i zgodno艣膰 z prawem. Tutaj najwa偶niejsz膮 czynno艣ci膮 jest uzgadnianie, wykorzystywane do por贸wnywania zestaw贸w danych, a w przypadku istotnych r贸偶nic podejmowane s膮 dzia艂ania naprawcze. Inne kontrole detektywistyczne obejmuj膮 audyty zewn臋trzne prowadzone przez firmy ksi臋gowe oraz audyty wewn臋trzne aktyw贸w, takich jak inwentarz.

Dlaczego kontrole wewn臋trzne s膮 wa偶ne?

Kontrole wewn臋trzne to mechanizmy, zasady i procedury wdro偶one przez firm臋 w celu zapewnienia integralno艣ci informacji finansowych i ksi臋gowych, promowania odpowiedzialno艣ci i zapobiegania oszustwom. Poza przestrzeganiem przepis贸w i regulacji oraz zapobieganiem kradzie偶y aktyw贸w lub pope艂nianiu oszustw przez pracownik贸w, kontrole wewn臋trzne mog膮 pom贸c w poprawie efektywno艣ci operacyjnej poprzez popraw臋 dok艂adno艣ci i terminowo艣ci sprawozdawczo艣ci finansowej. na pocz膮tku XXI wieku ma na celu ochron臋 inwestor贸w przed oszuka艅czymi dzia艂aniami ksi臋gowymi oraz popraw臋 dok艂adno艣ci i wiarygodno艣ci ujawnie艅 korporacyjnych.

Jakie s膮 niekt贸re zapobiegawcze kontrole wewn臋trzne?

Rozdzielenie obowi膮zk贸w, kluczowa cz臋艣膰 procesu prewencyjnej kontroli wewn臋trznej, zapewnia, 偶e 偶adna pojedyncza osoba nie jest w stanie autoryzowa膰, rejestrowa膰 i sprawowa膰 pieczy nad transakcj膮 finansow膮 i wynikaj膮cym z niej aktywem. Autoryzacja faktur, weryfikacja wydatk贸w, ograniczenie fizycznego dost臋pu do sprz臋tu, zapas贸w, got贸wki i innych aktyw贸w to przyk艂ady prewencyjnych kontroli wewn臋trznych.

Jakie s膮 dwa rodzaje kontroli wewn臋trznych?

Kontrole wewn臋trzne s膮 og贸lnie podzielone na dzia艂ania prewencyjne i detektywistyczne. Dzia艂ania prewencyjnej kontroli maj膮 na celu przede wszystkim zapobieganie wyst臋powaniu b艂臋d贸w lub oszustw i obejmuj膮 dok艂adn膮 dokumentacj臋 i praktyki w zakresie autoryzacji. Kontrole detektywistyczne to procedury zapasowe, kt贸re maj膮 na celu wy艂apanie przedmiot贸w lub zdarze艅, kt贸re zosta艂y pomini臋te na pierwszej linii obrony.