Investor's wiki

niekorzystny wybór

niekorzystny wybór

Co to jest selekcja niekorzystna?

Selekcja niekorzystna odnosi si臋 og贸lnie do sytuacji, w kt贸rej sprzedaj膮cy maj膮 informacje, kt贸rych kupuj膮cy nie maj膮 lub odwrotnie, na temat jakiego艣 aspektu jako艣ci produktu. Innymi s艂owy, jest to przypadek, w kt贸rym wykorzystuje si臋 asymetryczne informacje. Asymetryczna informacja,. zwana r贸wnie偶 awari膮 informacji, ma miejsce, gdy jedna strona transakcji ma wi臋ksz膮 wiedz臋 materialn膮 ni偶 druga strona.

Zazwyczaj bardziej kompetentn膮 stron膮 jest sprzedawca. Informacja symetryczna ma miejsce wtedy, gdy obie strony maj膮 r贸wn膮 wiedz臋.

W przypadku ubezpiecze艅 selekcja negatywna to tendencja os贸b wykonuj膮cych niebezpieczne prace lub prowadz膮cych ryzykowny tryb 偶ycia do zakupu produkt贸w takich jak ubezpieczenie na 偶ycie. W takich przypadkach to kupuj膮cy faktycznie ma wi臋ksz膮 wiedz臋 (np. o swoim zdrowiu). Aby walczy膰 z selekcj膮 negatywn膮, firmy ubezpieczeniowe ograniczaj膮 ryzyko wyst膮pienia du偶ych roszcze艅, ograniczaj膮c zakres ochrony lub podnosz膮c sk艂adki.

Zrozumienie niekorzystnego wyboru

Selekcja negatywna ma miejsce, gdy jedna ze stron w negocjacjach posiada istotne informacje, kt贸rych brakuje drugiej stronie. Asymetria informacji cz臋sto prowadzi do podejmowania z艂ych decyzji, takich jak prowadzenie wi臋kszej ilo艣ci interes贸w w mniej dochodowych lub bardziej ryzykownych segmentach rynku.

W przypadku ubezpiecze艅 unikanie selekcji negatywnej wymaga zidentyfikowania grup os贸b bardziej zagro偶onych ni偶 populacja og贸lna i obci膮偶enia ich wi臋kszymi pieni臋dzmi. Na przyk艂ad, firmy ubezpieczeniowe na 偶ycie przechodz膮 przez underwriting podczas oceny, czy da膰 wnioskodawcy polis臋 i jak膮 sk艂adk臋 pobra膰.

Ubezpieczyciele zazwyczaj oceniaj膮 wzrost, wag臋, aktualny stan zdrowia, histori臋 medyczn膮, histori臋 rodzinn膮, zaw贸d, hobby, histori臋 jazdy i zagro偶enia zwi膮zane ze stylem 偶ycia, takie jak palenie; wszystkie te kwestie maj膮 wp艂yw na zdrowie wnioskodawcy i mo偶liwo艣ci wyp艂aty odszkodowania przez firm臋. Firma ubezpieczeniowa ustala nast臋pnie, czy da膰 wnioskodawcy polis臋 i jak膮 sk艂adk臋 pobra膰 za podj臋cie tego ryzyka.

Niekorzystny wyb贸r na rynku

Sprzedaj膮cy mo偶e mie膰 lepsze informacje ni偶 kupuj膮cy o oferowanych produktach i us艂ugach, co stawia kupuj膮cego w niekorzystnej sytuacji w transakcji. Na przyk艂ad mened偶erowie firmy mog膮 ch臋tniej emitowa膰 akcje, gdy wiedz膮, 偶e cena akcji jest zawy偶ona w por贸wnaniu z warto艣ci膮 rzeczywist膮 ; kupuj膮cy mog膮 w ko艅cu kupi膰 przewarto艣ciowane akcje i straci膰 pieni膮dze. Na rynku samochod贸w u偶ywanych sprzedawca mo偶e dowiedzie膰 si臋 o wadzie pojazdu i obci膮偶y膰 kupuj膮cego wi臋cej bez ujawniania problemu.

Niekorzystny wyb贸r w ubezpieczeniach

Ze wzgl臋du na negatywn膮 selekcj臋 ubezpieczyciele stwierdzaj膮, 偶e osoby wysokiego ryzyka s膮 bardziej sk艂onne do wykupywania i p艂acenia wy偶szych sk艂adek za polisy. Je艣li firma pobiera 艣redni膮 cen臋, ale kupuj膮 tylko konsumenci wysokiego ryzyka, ponosi strat臋 finansow膮, wyp艂acaj膮c wi臋cej 艣wiadcze艅 lub roszcze艅.

Jednak zwi臋kszaj膮c sk艂adki dla ubezpieczaj膮cych wysokiego ryzyka, firma ma wi臋cej pieni臋dzy na wyp艂at臋 tych 艣wiadcze艅. Na przyk艂ad firma ubezpieczeniowa na 偶ycie pobiera wy偶sze sk艂adki od kierowc贸w wy艣cigowych. Firma ubezpieczeniowa pobiera wy偶sze op艂aty od klient贸w mieszkaj膮cych na obszarach o wysokiej przest臋pczo艣ci. Firma ubezpieczeniowa pobiera wy偶sze sk艂adki od klient贸w, kt贸rzy pal膮. Natomiast klienci, kt贸rzy nie anga偶uj膮 si臋 w ryzykowne zachowania, s膮 mniej sk艂onni do p艂acenia za ubezpieczenie ze wzgl臋du na rosn膮ce koszty polisy.

Doskona艂ym przyk艂adem negatywnej selekcji w odniesieniu do ubezpieczenia na 偶ycie lub ubezpieczenia zdrowotnego jest palacz, kt贸remu udaje si臋 uzyska膰 ubezpieczenie jako niepal膮cy. Palenie jest kluczowym zidentyfikowanym czynnikiem ryzyka w przypadku ubezpieczenia na 偶ycie lub ubezpieczenia zdrowotnego, wi臋c palacz musi p艂aci膰 wy偶sze sk艂adki, aby uzyska膰 taki sam poziom ochrony jak niepal膮cy. Ukrywaj膮c sw贸j behawioralny wyb贸r palenia, wnioskodawca prowadzi firm臋 ubezpieczeniow膮 do podejmowania decyzji dotycz膮cych pokrycia lub koszt贸w sk艂adek, kt贸re s膮 niekorzystne dla zarz膮dzania ryzykiem finansowym przez firm臋 ubezpieczeniow膮.

Innym przyk艂adem selekcji negatywnej w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego by艂aby sytuacja, w kt贸rej wnioskodawca uzyskuje ochron臋 ubezpieczeniow膮 na podstawie podania adresu zamieszkania na obszarze o bardzo niskim wska藕niku przest臋pczo艣ci, podczas gdy wnioskodawca faktycznie mieszka na obszarze o bardzo wysokim wska藕niku przest臋pczo艣ci . Oczywi艣cie ryzyko kradzie偶y, wandalizmu lub innego uszkodzenia pojazdu skar偶膮cego podczas regularnego parkowania w obszarze o wysokiej przest臋pczo艣ci jest znacznie wi臋ksze ni偶 w przypadku regularnego parkowania pojazdu w obszarze o niskiej przest臋pczo艣ci.

Niekorzystna selekcja mo偶e wyst膮pi膰 na mniejsz膮 skal臋, je艣li wnioskodawca o艣wiadczy, 偶e pojazd jest parkowany w gara偶u ka偶dej nocy, podczas gdy faktycznie jest zaparkowany na ruchliwej ulicy.

Zagro偶enie moralne a niekorzystny wyb贸r

Podobnie jak selekcja negatywna, pokusa nadu偶ycia ma miejsce, gdy mi臋dzy dwiema stronami wyst臋puj膮 asymetryczne informacje, ale gdy zmiana w zachowaniu jednej ze stron zostaje ujawniona po zawarciu umowy. Selekcja negatywna wyst臋puje wtedy, gdy przed zawarciem transakcji mi臋dzy kupuj膮cym a sprzedaj膮cym brakuje symetrycznych informacji.

Pokusa nadu偶ycia to ryzyko, 偶e jedna ze stron nie zawar艂a umowy w dobrej wierze lub poda艂a nieprawdziwe informacje na temat swoich aktyw贸w, pasyw贸w lub zdolno艣ci kredytowej. Na przyk艂ad w sektorze bankowo艣ci inwestycyjnej mo偶e si臋 okaza膰, 偶e rz膮dowe organy regulacyjne b臋d膮 ratowa膰 upadaj膮ce banki; w rezultacie pracownicy banku mog膮 podejmowa膰 nadmierne ryzyko, aby zdobywa膰 lukratywne premie, wiedz膮c, 偶e je艣li ich ryzykowne zak艂ady si臋 nie powiedz膮, bank i tak zostanie uratowany.

Problem z cytrynami

Problem cytryn odnosi si臋 do kwestii, kt贸re powstaj膮 w zwi膮zku z warto艣ci膮 inwestycji lub produktu w wyniku asymetrii informacji posiadanych przez kupuj膮cego i sprzedaj膮cego.

Problem cytryn zosta艂 poruszony w artykule badawczym 鈥濺ynek cytryn: niepewno艣膰 jako艣ci i mechanizm rynkowy鈥, napisanym pod koniec lat sze艣膰dziesi膮tych przez George'a A. Akerlofa, ekonomist臋 i profesora na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Fraza tagu identyfikuj膮ca problem pochodzi z przyk艂adu u偶ywanych samochod贸w Akerlof u偶ywanego do zilustrowania koncepcji asymetrycznej informacji, poniewa偶 wadliwe samochody u偶ywane s膮 powszechnie okre艣lane jako cytryny.

Cytryny istniej膮 na rynku zar贸wno produkt贸w konsumenckich, jak i biznesowych, a tak偶e na arenie inwestowania, zwi膮zanej z dysproporcj膮 w postrzeganej warto艣ci inwestycji mi臋dzy kupuj膮cymi a sprzedaj膮cymi. Problem cytryn jest r贸wnie偶 powszechny w obszarach sektora finansowego, w tym na rynkach ubezpieczeniowych i kredytowych. Na przyk艂ad w sferze finans贸w przedsi臋biorstw po偶yczkodawca ma asymetryczne i mniej ni偶 idealne informacje dotycz膮ce rzeczywistej zdolno艣ci kredytowej po偶yczkobiorcy.

##Przegl膮d najwa偶niejszych wydarze艅

  • Jest to zatem tendencja os贸b wykonuj膮cych niebezpieczn膮 prac臋 lub prowadz膮cych ryzykowny styl 偶ycia do kupowania ubezpieczenia na 偶ycie lub renty, gdzie szanse na to, 偶e zdob臋d膮 na nie wi臋ksze, s膮 wi臋ksze.

  • Sprzedaj膮cy mo偶e r贸wnie偶 dysponowa膰 lepszymi informacjami ni偶 kupuj膮cy o oferowanych produktach i us艂ugach, co stawia kupuj膮cego w niekorzystnej sytuacji w transakcji. Na przyk艂ad na rynku samochod贸w u偶ywanych.

  • Selekcja negatywna ma miejsce wtedy, gdy sprzedaj膮cy maj膮 informacje, kt贸rych kupuj膮cy nie maj膮 lub odwrotnie, na temat niekt贸rych aspekt贸w jako艣ci produktu.